REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ – e-freetv.pl

Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem witryny www.e-freetv.pl oraz aplikacji mobilnej FREE TV.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub reprezentowana przez osobę fizyczną osoba prawna albo jednostka organizacyjna.
3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca to Wall Street Invest Group Konrad Waszczyk, 59-230 Prochowice, ul. Roli Żymierskiego 2, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6912334248 oraz REGON 020246228, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu oraz Aplikacji.
5. Partner to niezwiązany z Usługodawcą podmiot trzeci będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, dostarczający Usługodawcy Kupony rabatowe.
6. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.e-freetv.pl.
7. Aplikacja to zarządzana przez Usługodawcę aplikacja mobilna FREE TV służąca do korzystania z zasobów Serwisu.
8. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
9. Kupon rabatowy to zamieszczony w obszarze Serwisu plik graficzny, upoważniający Użytkownika do żądania obniżenia ceny sprzedaży towarów lub świadczenia usług przez Partnera wskazanego w treści kuponu rabatowego.
10. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. Wall Street Invest Group Konrad Waszczyk, 59-230 Prochowice, ul. Roli Żymierskiego 2, nr tel 606 987 284, e-mail: wspolpraca@e-freetv.pl.
11. Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

§1 Warunki korzystania z Serwisu

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.e-freetv.pl.
2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
3. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy.
4. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
5. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
6. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
7. Wszelkie znaki towarowe, Regulamin elementy graficzne, w tym logotyp i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu oraz jego nazwa stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.
8. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.

§2 Warunki korzystania z Aplikacji mobilnej

1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia na stronie głównej Aplikacji.
2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień, niniejszy §2 Regulaminu ustanawia warunki korzystania z Aplikacji w celu korzystania z zasobów Serwisu przy użyciu urządzeń mobilnych.
3. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem Aplikacji przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
4. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika mobilnym urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowanym systemem Android w wersji minimum 2.3+.
5. Z Aplikacji mogą korzystać Użytkownicy, którzy pobiorą ją ze sklepu Google Play i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym spełniającym wymienione wymogi techniczne. Pobranie, instalacja oraz używanie Aplikacji jest bezpłatne.
6. Użytkownicy pokrywają koszty transmisji danych na warunkach ustanowionych umowami zawartymi z dostawcami internetu.
7. Wszelkie znaki towarowe, Regulamin elementy graficzne, w tym logotyp i zdjęcia zamieszczone w obszarze Aplikacji oraz jej nazwa stanowią przedmiot praw autorskich i podlegają ochronie prawnej.
8. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jej działaniem.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą,
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
3. korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
4. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie treści bezprawnych.
11. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej odinstalowania z urządzenia mobilnego Użytkownika.
12.

§3 Ogólne Usługi świadczone w ramach Serwisu i Aplikacji

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
1. udostępnienie zasobów Serwisu,
2. udostępnienie wyszukiwarki w obszarze zasobów Serwisu,
3. udostępnienie aplikacji mobilnej w celu korzystania z Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych.
2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia zasobów Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu i zostaje rozwiązana w chwili zakończenia tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie Użytkownikowi zasobów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w celu ich odtworzenia.
3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki w obszarze zasobów Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki zamieszczonej w obszarze Serwisu i zostaje rozwiązana w chwili zakończenia tej czynności przez Użytkownika. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie Użytkownikowi wyszukiwarki zasobów znajdujących się na stronie internetowej Serwisu, w celu ich odtworzenia.
4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia zasobów Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili zainstalowania aplikacji mobilnej przez Użytkownika w urządzeniu mobilnym. Umowa zostaje rozwiązana w chwili odinstalowania aplikacji mobilnej z mobilnego urządzenia Użytkownika. Do korzystania z aplikacji mobilnej stosuje się przepisy § 2 Regulaminu.

§4 Kupony rabatowe

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników bezpłatną Usługę udostępnienia Kuponów Rabatowych.
2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia Kuponów rabatowych zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z kuponów rabatowych zamieszczonych w obszarze Serwisu.
3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia Kuponów rabatowych zostaje rozwiązana w chwili zakończenia przez Użytkownika czynności korzystania z Kuponów rabatowych zamieszczonych w Serwisie.
4. Przedmiot niniejszej Usługi stanowi udostępnienie Użytkownikowi Kuponów rabatowych zamieszczonych w obszarze Serwisu, w celu ich odtworzenia Partnerowi w zamiarze skorzystania z rabatu ustanowionego w Kuponie rabatowym.
5. W celu użycia Kuponu rabatowego należy go wydrukować lub odtworzyć przy użyciu dowolnego urządzenia umożliwiającego jego odtworzenie i bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przedstawić Partnerowi, wskazanemu w Kuponie rabatowym.
6. Kupon rabatowy można wykorzystać wyłącznie u Partnera wskazanego w jego treści.
7. Możliwość korzystania z Kuponu rabatowego jest ograniczona do oznaczonego terminu jego ważności, do zakończenia jego publikacji w Serwisie, aplikacji mobilnej FREE TV oraz w profilu Serwisu na portalu społecznościowym Facebook.
8. Kupon rabatowy uprawnia Użytkownika do jednorazowego obniżenia ceny towarów lub usług oferowanych przez Partnera w wysokości i na warunkach określonych w jego treści.
9. Użytkownik jest uprawniony do jednorazowego wykorzystania wyłącznie jednego Kuponu rabatowego u danego Partnera.
10. Kupony rabatowe oraz informacje z nimi związane są dostarczane Usługodawcy przez jego Partnerów, którzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu ich realizacji. Usługodawca wyłącznie udostępnia Kupony rabatowe i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich realizacji.
11. Partner Usługodawcy jest odpowiedzialny za rozstrzyganie ewentualnych reklamacji lub roszczeń z tytułu realizacji usług objętych Kuponem rabatowym.
12. Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego.
13. Kupon rabatowy nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie Użytkowników do składania ofert Partnerom.

§5 Współpraca z Partnerami

1. Możliwość zamieszczenia Kuponów rabatowych w obszarze Serwisu przysługuje Partnerom Usługodawcy, na warunkach umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Usługodawcą.
2. W celu otrzymania informacji na temat sposobu zawarcia umowy partnerskiej oraz jej warunków, należy skontaktować się z Usługodawcą przy użyciu Danych Kontaktowych Usługodawcy.
3. Partnerami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi.
4. Zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Partnerem a Usługodawcą następuje wyłącznie drogą pisemną.

§6 Reklamacje

1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Użytkownika.
4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Użytkownika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy o świadczenie Usługi z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§8 Dane osobowe i pliki „cookies”

1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi i podając Dane Kontaktowe Użytkownika, dobrowolnie upoważnia on Usługodawcę do wysyłania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Usługami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

§9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Serwisu oraz Aplikacji, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Serwisu i Aplikacji oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Serwisie treści reklamowych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych autorstwa osób trzecich.
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
4. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu i na stronie głównej Aplikacji, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane umową o charakterze ciągłym.
5. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed datą jego zmiany.
6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
7. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
9. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i stronie głównej Aplikacji.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 20-09-2016